ชื่อผู้ติดต่อ (Name)*

อีเมลล์ (Email)*

หัวข้อ (Subject)

ข้อความ (Message)

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

623 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-218-5763-4
โทรสาร 02-218-5765

Commerce Department
Chulalongkorn Business School
623, 4th Floor, 50th Anniversary Building
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 02-218-5763-4
Fax 02-218-5765