ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ถือกำเนิดเมื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปิดแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชยศาสตร์เป็นแผนกอิสระในเดือนตุลาคม 2481 และรับนิสิตปริญญาตรีรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2482 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาพาณิชยศาสตร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของหลักสูตร การเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ และการพัฒนาคณาจารย์ โดยในปัจจุบันภายใต้หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบดูแลร่วม ภาควิชาพาณิชยศาสตร์เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์ประจำอยู่ 25 ท่าน พร้อมทั้งอาจารย์พิเศษที่มาจากผู้บริหารในองค์กรต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง รายชื่อหัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์มีดังนี้

• ศาสตราจารย์ กิตติคุณ เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์
• รองศาสตราจารย์ สุธี เอกะหิตานนท์
• ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นราศรี ไววนิชกุล (29 มิถุนายน 2522 – 28 มิถุนายน 2526)
• ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นราศรี ไววนิชกุล (29 มิถุนายน 2526 – 30 เมษายน 2530)
• ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย (30 เมษายน 2530 – 29 เมษายน 2534)
• ศาสตราจารย์ กิตตุคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย (30 เมษายน 2534 – 29 เมษายน 2538)
• รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย (30 เมษายน 2538 – 29 เมษายน 2542)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ (28 พฤษภาคม 2542 – 27 พฤษภาคม 2546)
• ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย (30 พฤษภาคม 2546 – 30 พฤษภาคม 2550)
• รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ (30 พฤษภาคม 2550 – 30 พฤษภาคม 2554)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศลิษา ภมรสถิตย์ (30 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554)
• รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ (29 ธันวาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2557)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิระ ฉวรรณกุล (1 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)