บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ

Management Information Systems

บธ.บ. หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ เป็นสาขาวิชาที่เน้นถึงการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อตอบสนองการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื้อหาที่เรียนจะเน้นให้นิสิตมีองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ด้านระบบสารสนเทศ ควบคู่กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด บัญชี การเงิน การผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ทำไมถึงต้องเป็น MIS

ความสำคัญของข้อมูลได้ถูกสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดจากการที่เราเรียกยุคสมัยนี้ว่าเป็น “ยุคของข้อมูลและข่าวสาร” หรือ Information Age
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนล้วนต้องการข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จึงส่งผลให้ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

ลักษณะของงาน
  • นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst)
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analyst)
  • ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ (Information system consultant)
  • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT auditor)
  • ที่ปรึกษาระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP consultant)
  • นักพัฒนาระบบ (Application Developer)
โอกาสทางการทำงาน

ตลาดแรงงานสำหรับผู้ที่จบในสาขานี้เปิดกว้างมาก ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าทำงานในแทบทุกองค์กรไม่ว่าอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ล้วนแต่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานทั้งสิ้น หรืออาจประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เป็นนักพัฒนาโปรแกรม เวปไซด์ ที่ปรึกษาด้าน ERP เป็นต้น