บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Management

บธ.บ. หลักสูตร 4 ปี

Entrepreneurสาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นสาขาวิชาล่าสุดของหลักสูตรฯ เกิดขึ้นพร้อมกับการตื่นตัวในศาสตร์ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการคิดและทำแบบผู้ประกอบการ การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จากการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การแสวงหาและเห็นโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากกรณีศึกษาและผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จัก และการฝึกงานในองค์กร เพื่อให้นิสิตคิดเป็น มีแรงบันดาลใจในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและโอกาสต่าง ๆ ได้ และมีองค์ความรู้ในศาสตร์ของการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ควบคู่กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด บัญชี การเงิน การผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกัน และนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ทำไมถึงต้องเป็น Entrepreneurial Management

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โลภาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินธุรกิจและการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นวัตกรรมและผลิตภาพ คือกุญแจสำคัญที่ธุรกิจต่างแสวงหา การทำธุรกิจแบบเดิม ๆ อาจไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไป การคิดและทำแบบผู้ประกอบการจึงเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในองค์กรธุรกิจทั่วไป นอกจากนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนั้น การเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ซ่อนเร้นของเราและทำให้การดำเนินชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเราไปเลย ก็เกิดจากผู้ประกอบการทั้งสิ้น

ลักษณะของงาน
  • ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต (New/future Entrepreneur)
  • ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)
  • ผู้ประกอบการในองค์กร เช่น นักพัฒนาธุรกิจ (Intrapreneur – Business Developer)
  • นักวิเคราะห์และวางแผน (Planning analyst)
  • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Strategy consultant)
โอกาสทางการทำงาน

นอกจากผู้ที่เป็นทายาทธุรกิจที่ต้องกลับไปสานต่อธุรกิจของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นไปนั้น ความมุ่งหวังสูงสุดของผู้ที่จบจากสาขานี้ คือ การประกอบธุรกิจด้วยตนเอง หรือ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนในสาขานี้ยังไม่มีความพร้อมในการรับความเสี่ยงและลิขิตชีวิตด้วยตนเอง ก็สามารถเข้าทำงานกับแทบทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เพราะปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้ต่างต้องการผู้ที่มีความคิดและทำแบบผู้ประกอบการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแทบทั้งสิ้น