• ห้องพัก หลักสูตร BBA

    อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 4

Assist. Prof. Dr. Chackrit Duangphastra

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Honors) University of Sydney
  • M.T.M (Academic Excellence), University of Sydney
  • บธ.บ. (สาขาพาณิชยนาวี) จุฬาฯ

ประวัติการทำงาน (Experiences)

งานวิจัย