• ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

    อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 4

Dr. Kwanrat Suanpong

ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์

ประวัติการศึกษา (Education)

  • วศบ. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
  • บชม. (จุฬาฯ)
  • วท.ด. (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

งานวิจัย