• ห้อง 311/3

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assoc. Prof. Dr. Ananchai Kongchan

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ชัย คงจันทร์

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Post Graduate Diploma in Small Entrepreneurship Promotion and Industrial Assistance, Maastricht School of Management, The Netherlands
 • D.B.A. (Arizona State University) 2528
 • M.B.A. (Arizona State University) 2521
 • พศ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), 2519

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • 2545 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
 • 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
 • 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
 • 2519 อาจารย์ตรี ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

งานวิจัย

 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “การกำกับดูแลกิจการในประเทศไทย” จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 53 ตุลาคม – ธันวาคม 2544 หน้า 19-45
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจไทย และธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ” วารสานการบริหารคน สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 2544 หน้า 62-67
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจในประเทศ ไทย” วารสารนักบัญชี ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 สิงหาคม – พฤศจิกายน 2543 หน้า 27-36
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ปัญหาและอุปกรรคในการทำงานของผู้บริหารสตรี” จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 49 ตุลาคม-ธันวาคม 2543 หน้า 77-92
 • อัจฉรา จันทร์ฉาย, อรรณพ ตันละมัย, เมธินี วณิกกุลและ อนันต์ชัย คงจันทร์ “การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 69 กันยายน 2539 หน้า 8-26
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจต่องานและความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหาร ระดับกลางในธนาคารพาณิชย์ไทย” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบันที่ 47 ธันวาคม 2532 หน้า 32-44

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “การบริหารความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติภาพในองค์การ” มนุษย์กับสันติภาพชุดรวมบทความ เล่มที่ 6 (บรรณาธิการ : ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534, หน้า 147-165
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 มิถุนายน 2530 หน้า 6-10
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “กระบวนการแก้ปัญหา” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 ธันวาคม 2529 หน้า 47-52
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment)” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 กันยายน 2529 หน้า 34-41
 • อนันต์ชัย คงจันทร์ “การติดต่อในองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความพอใจในการทำงานอย่างไร” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 มิถุนายน 2529 หน้า 41-49