• ห้อง 311/1

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assoc. Prof. Sumon Malasitt

รองศาสตราจารย์ สุมน มาลาสิทธิ์

ประวัติการศึกษา (Education)

 • M.Sc. (Northern Illinois University), USA
 • วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • ประธานโครงการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดการสาขา ของธนาคารออมสิน รุ่น 1 รุ่น 2 ปี 2553
 • ประธานโครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ให้กับองค์การเภสัชกรรม 4 รุ่น
 • คณะกรรมการดำเนินงานการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 3 ของภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ปี 2553 งานตารางสอนตารางสอบภาควิชาพาณิชยศาสตร์
 • รองผู้จัดการคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546-2550

งานวิจัย

 • การศึกษาปัญหาการควบคุมคุณภาพของนมยูเอชที ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การศึกษาทัศนคติของพนักงานในโรงงานประกอบรถยนต์ที่มีต่อกลุ่ม
 • สร้างคุณภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ในประเทศไทย (Supply Chain Management of Automotive Assembly Industry in Thailand) (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (ผู้ร่วมวิจัย)

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

 • การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน พิมพ์มกราคม 2552 ฉบับปรุงปรับครั้งที่ 3 จำนวน 672 หน้า
 • การจัดการการผลิต/การดำเนินงาน พิมพ์ตุลาคม 2546 และ กันยายน 2548
 • การจัดการการเพิ่มผลผลิต
 • ร่วมเขียนกรณีศึกษา อบรมโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ปี พ.ศ. 2541