• ห้อง 311/1

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Prof. Dr. Kamonchanok Suthiwartnarueput

ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประวัติการศึกษา (Education)

 • M.Sc., Ph.D. (University of Wales)
 • Diploma in Management Studies (Shipping), (Plymouth Polytechnic)
 • พศ.บ.ม, พศ.ม. (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม
 • กรรมการสภาวิชาการสถาบันปัญญาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรัตน์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดแผนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรรมการพิจารณาผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์สภาวิจัยแห่งชาติ
 • วิทยากรกรมเจ้าท่ากระทรวงการต่างประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาคม Thai Subcon, DHL, ฯลฯ

งานวิจัย

 • The Current Sitnation of Thailand’s Logisticy, 2007 International Logistics and Shipping Conference, Kainan University, Taoyuan, Taiwan, Mondr 29-30, 2007
 • Maritime Operators and Laws in Thailand, A Study Report Present to the JSPS Seminar on Transportation Network Group in the Asian Cooperation Program, held in the University of Tokyo, Japan on October 30,2000 and to the JSPS Seminar on Marine Transportation Engineering, held in Hiroshima University, Japan on November 1-2, 2000
 • The Current Situation of Transportation in Thailand, A Study Report Presented to the JSPS Seminar in Sea Transport, held in Hiroshima University on November 1-2, 1999 and to the Transport Engineering Meeting, held in Tokyo University on November 4, 1999
 • Industrialization and Strategic Management in Port , A Lecture presented to AAPA Seminar on “Human Resource Development and Reengineering in the Port Industry”, November 21-23, Bangkok, Thailand, 1994
 • Industrialization and Port Development, A Lecture presented to the KMI/IAME Joint Conference on “The International Trade Relations and World Shipping”, June 8-10, Seoul, Korea, 1994