• ห้อง 311/3

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assistant Prof. Dr. Kavin Asavanant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวิน อัศวานันท์

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D. in Technopreneurship and Innovation Management (Chulalongkorn University)
 • M.S. in Computer Science (Stanford University)
 • B.S. in Computer Science (Stanford University)

ประวัติการทำงานด้านการสอน (Teaching Experiences)

 • อาจารย์ร่วมรับผิดชอบวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) ทำหน้าที่ในการปลูกฝังและกระตุ้นความคิดการเป็นผู้ประกอบการ อบรมการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นให้นิสิตระดับชั้นปริญญาตรี
 • อาจารย์ร่วมรับผิดชอบ วิชาการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยยึดหลัก Object-Oriented Program (OOP)
 • อบรมและบรรยายเนื้อหาวิชา การจัดการและการบริหารองค์กร (Management and Organization) เผยแพร่องค์ความรู้และศาสตร์ของการเป็นนักบริหาร

ผลงานวิจัยล่าสุด

 • Asavanant, Kavin, Pattarasinee Bhattarakosol, and Wilert Puriwat. “Empirical Study on Online Health Information Seeking and Health App Usage Behaviors in Developing Country.” (2017).

ประวัติการทำงานในองค์กรธุรกิจ (Professional Experiences)

2560 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท Doctor Raksa จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

 • ร่วมก่อตั้งบริษัท Startups เพื่อสร้างระบบ Telemedicine ในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ จากแพทย์ผู้เชียวชาญ สื่อไปถึงคนไทยทั่วประเทศได้
 • วางระบบด้านสารสนเทศ ทั้งด้าน software architecture, system security, system scalability เพื่อรองรับการใช้งานด้าน video/audio streaming

2556 – 2559 ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท Noonswoon Inc, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

 • ร่วมก่อตั้งบริษัท Startups สังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจที่คล้ายกันให้รู้จักกัน
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน AIS Startups 2013 ซึ่งเป็นการแข่งขันของ Startups ทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดย AIS. ได้รับเงินรางวัลจำนวน 800,000 บาท พร้อมกับรับโล่รางวัลเกียรติคุณจาก ฯพณฯ ท่าน อนุดิษฐ์ นาครทัพ รัฐมนตรีจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายวิเชียร เมฆตระการ CEO ของบริษัท Advance Info Service (มหาชน)
 • สามารถระดมทุนจำนวน 13,000,000 บาท (400,000 USD) จากนักลงทุน Venture Capitalist จากต่างประเทศ ดังเช่น 500 Startups และ Golden Gate Ventures
 • บริษัท Startups ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร e27 ให้เป็น 1 ใน 10 บริษัท Startups ที่น่าสนใจที่สุดในเอเชีย ปี 2013 (คัดเลือกจากกว่า 100 บริษัททั่วภูมิภาค)
 • บริษัทได้รับการติดต่อและซื้อกิจการโดยบริษัทมหาชนจากประเทศออสเตเรีย

2554 – 2555 ที่ปรึกษาด้านการเติบโต (Growth Consultant) ให้บริษัท Skout Inc, บริษัท Startups ใน San Francisco, USA

 • สร้างเกมส์บน Facebook Platform เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ของบริษัท
 • Application ได้รับการโหวทคะแนนเต็ม จากผู้ใช้กว่า 10,000 คน
 • วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชั่น ลดขั้นตอนการทำงานจาก 21 ขั้นตอนเหลือ 6 ขั้นตอน

2552 – 2553 ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการทำระบบสารสนเทศ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

 • ทีมงานผู้ผลักดันในการวางรากฐานมาตรฐาน การส่งข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล โดยใช้มาตรฐาน HL7, CDA
 • บริหารทีมงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมต้นแบบในการส่งข้อมูลแล็ป ระหว่างโรงพยาบาล 2 โรงพยาบาล

2550-2551 นักพัฒนา Facebook Application

 • 1 ใน 50 นักพัฒนาโปรแกรม บนเว็บไซต์ facebook.com ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลก
 • สร้างโปรแกรมที่มีผู้ใช้จำนวนกว่า 2 ล้านคน ภายในระยะเวลา 2 เดือน
 • มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา และพัฒนา Facebook Application ให้กับบริษัทต่างๆมากมายเช่น Elle Magazine, Kaplan, และอื่นๆ

2549-2551 ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Homeslyce.com

 • ร่วมก่อตั้งบริษัท web 2.0 ที่มีลักษณะเป็นพาณิชย์ธุรกิจออนไลน์ (E-commerce)
 • ธุรกิจได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Washington Post ในสหรัฐอเมริกา (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/08/AR2007080800684.html)
 • ธุรกิจได้รับเงินสนับสนุนเบื้องต้น (seed money) จากนักลงทุนสิงค์โปร์เพื่อทำธุรกิจต่อยอดจำนวน 2,000,000 บาท

2548 วิศวกร software, Apple Inc., Cupertino, CA, USA

 • ทำงานที่แผนก iPod รับผิดชอบการเขียนโปรแกรมแปลภาษาใน iPod Nano จากภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน และภาษาญี่ปุ่น

2547 วิศวกร software, Microsoft Corporation., Redmond, WA, USA

 • ทำงานที่แผนก SQL Server รับผิดชอบการเขียนโปรแกรมทดสอบ DDL trigger features ซึ่งเป็น features ใหม่ ใน Microsoft SQL Server 2005

2546-2547 Teaching Assistant, Stanford University, CA, USA

 • รับผิดชอบการเรียนการสอนของนักศึกษา ในรายวิชา Programming Methodology

ผลงานอื่นๆ

 • Personal Blog: http://akavin.blogspot.com
 • คณะกรรมการโครงการนวัตกรรมวาณิชย์ ( www.nawatakamvanij.com)
 • โครงการเพื่อเสริมสร้างบุคลากรไทยให้สามารถเริ่มธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐาน ทรัพย์สินทางปัญญาได้ (nanotech, biotech, อุตสาหกรรม software, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอื่นๆ)
 • 2551 คณะกรรมการหลักสูตร Master of Management, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมการส่งออก Software ไทย (Thailand Software Export Promotion – TSEP)