• ห้อง 211

    อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 2

Assistant Prof. Dr. Krisana Punayangkool

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ปุณยางกูร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • D.Eng. (Hiroshima University)
  • วท.ม. (ธรรมศาสตร์)
  • บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (เกษตรศาสตร์)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

  • อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย