Pattharin
  • ห้อง 311/1

    อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Pattharin Tangwaragorn

อาจารย์ ภัทริน ตั้งวรากร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

งานวิจัย