• ห้องภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ชั้น 4 ตึก 8

อาจารย์ ดร. นงนภัส โถสุวรรณโชต

DR. NONGNAPAT THOSUWANCHOT

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Nanyang Technological University)
  • M.Sc. (Erasmus University Rotterdam)
  • B.B.A. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

  • 2012 – 2014: Management Account Support Manager (Unilever)
  • 2009 – 2011:Financial Accounting Analyst (ExxonMobil)

งานวิจัย

  • Thosuwanchot, Nongnapat and Kang, Eugene. (2019). Relay CEO Succession and Temporal Orientation: The Roles of Performance Shortfalls and Narcissism. The 79th Academy of Management Annual Meeting, Boston.
  • Thosuwanchot, Nongnapat and Kang, Eugene. (2018). Retiring CEOs and Temporal Orientation: The Roles of CEO Compensation and Equity Ownership. The 78th Academy of Management Annual Meeting, Chicago.
  • Ng, Eunice and Thosuwanchot, Nongnapat. (2017). Board Characteristics and Corporate Environmental Performance: A Meta-Analysis. The 77th Academy of Management Annual Meeting, Atlanta
  • Kang, Eugene and Thosuwanchot, Nongnapat. (2017). An Application of Durkheim’s Four Categories of Suicide to Organizational Crimes. Deviant Behavior, 38(5): 493-513.
  • Thosuwanchot, Nongnapat, Gomulya, David and Kang, Eugene. (2016). Contagion and Competitive Spillover Effects following Financial Reporting Fraud. The 76th Academy of Management Annual Meeting, Anaheim.