• ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

  ตึกอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 4

Assoc. Prof. Dr. Pasu Decharin

รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์

ประวัติการศึกษา (Education)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

ตำราหรือหนังสือ

 • พสุ เดชะรินทร์ และ พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์. การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 348 หน้า
 • พสุ เดชะรินทร์. เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators. พิมพ์ครั้งที่ 12 กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 138 หน้า
 • พสุ เดชะรินทร์. Balanced Scorecard: รู้ลึกในการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 318 หน้า
 • พสุ เดชะรินทร์. กลยุทธ์ใหม่ในการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2546. 247 หน้า
 • พสุ เดชะรินทร์. ยอดผู้นำยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2547. 196 หน้า
 • พสุ เดชะรินทร์. คู่มือผู้บริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2548. 141 หน้า
 • พสุ เดชะรินทร์. ผู้นำทะลุคัมภีร์. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizBook, 2549. 226 หน้า

บทความทางวิชาการ

 • พสุ เดชะรินทร์. “การบริหารความเครียด สาเหตุ ผลกระทบ และการควบคุม.” จุฬาลงกรณ์รีวิว, ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม – กันยายน 2536, หน้า 83 – 91.
 • พสุ เดชะรินทร์. “การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ.” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 16 ฉบับที่ 59 มีนาคม 2537, หน้า 49-52.
 • พสุ เดชะรินทร์. “การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกับการทำ Reengineering.” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 16 ฉบับที่ 61 กันยายน 2537, หน้า 1 – 6.
 • พสุ เดชะรินทร์. “การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์.” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 18 ฉบับที่ 69 กันยายน 2539, หน้า 35 – 41.
 • พสุ เดชะรินทร์. “การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์.” จุฬาลงกรณ์รีวิว, ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 เมษายน – มิถุนายน 2540, หน้า 44 – 60.
 • พสุ เดชะรินทร์. “การทำ Benchmarking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ.” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 73 กันยายน 2540, หน้า 16 – 32.
 • พสุ เดชะรินทร์. “ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจภายใต้ความท้าทายใหม่ๆ.” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 20 ฉบับที่ 75 มีนาคม 2541, หน้า 22 – 46.
 • พสุ เดชะรินทร์ และ K. Ramanathan. “Starting up a Medium-Sized Technology-Intive Thai-British Joint Venture in Thailand: The Case of Solar Bronze ( Thailand) Co. Ltd.” Journal of Euro-Asian Management, Vol.4 No.1 July 1998, หน้า 67 – 110.
 • พสุ เดชะรินทร์. “แนวคิดในการประเมินผลองค์กร.” จุฬาลงกรณ์รีวิว, ปีที่ 11 ฉบับที่ 44 กรกฎาคม – กันยายน 2542, หน้า 76 – 92.

งานวิจัย

 • ขวัญใจ ขันธวิทย์, สมชนก คุ้มพันธุ์, พสุ เดชะรินทร์. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจเอกชน. กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 27 หน้า.
 • พงศา พรชัยวิเศษกุล, กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, วสันต์ ภูวภัทรพร, พสุ เดชะรินทร์. การศึกษาค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเป็นค่า Terminal Handling Charge. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. 167 หน้า.
 • พสุ เดชะรินทร์. การนำ Balanced Scorecard มาใช้ ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 45 หน้า. เผยแพร่ใน จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 62 (มกราคม – มีนาคม 2547)

อื่นๆ

 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • คณะอนุกรรมการนำพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาบังคับใช้ในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)