• ห้อง 311/1

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Dr. Santhaya Kittikowit

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management) จุฬาฯ
 • M.B.A. (Highest Honors) (University of Dallas)
 • บช.บ. (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

2546 – 2550

 • เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

2548 – 2550

 • หัวหน้างานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 – 2550

 • กรรมการประสานงานโครงการ SIFE (Student in Free Enterprises)

2547 – 2550 :

 • อนุกรรมการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546 – 2550 :

 • กรรมการโครงการบริการวิชาการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (Modern Managers Program – MMP)

2546 – 2548 :

 • กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2541 – 2542 :

 • นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส Controller Department บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2539 – 2541 :

 • นักวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส Downstream Planning Department บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2537 – 2539 :

 • นักวิเคราะห์และวางแผน Supply and Distribution Department บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งานที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและวางระบบประเมินผลของส่วนราชการระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด หน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล ระยะที่ 2 สำหรับจังหวัดปทุมธานี ปี 2548
 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและวางระบบประเมินผลของส่วนราชการระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด หน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล ระยะที่ 1 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนและจังหวัดปทุมธานี ปี 2547
 • ที่ปรึกษา โครงการวางระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับกรมสำนัก/กอง สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2547

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

เอกสารประกอบการสอน

 • พสุ เดชะรินทร์, ธีรยุส วัฒนาศุภโชค และ ศันธยา กิตติโกวิท “การจัดการและองค์การ”, พฤศจิกายน 2542
 • พสุ เดชะรินทร์ และ ศันธยา กิตติโกวิท “การจัดการและองค์การ” โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2542

กรณีศึกษา

 • ศันธยา กิตติโกวิท “กรณีศึกษา บริษัท บีบีดี จำกัด” สิงหาคม 2548
 • ศันธยา กิตติโกวิท “กรณีศึกษา flowerfeedback” เมษายน 2545 งานเรียบเรียง
 • ศันธยา กิตติโกวิท “กรณีศึกษา Pinn” เมษายน 2544 งานเรียบเรียง
 • ศันธยา กิตติโกวิท “กรณีศึกษา บริษัท สตาร์ คอมมิวนิเคชั่น” เมษายน 2542

งานวิจัย

 • “กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพสำหรับโรงแรมและโรงพยาบาล” ร่วมกับ ดร. พันธุมดี เกตะวันดี มิถุนายน 2548
 • “โครงการศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือเดินสมุทรในประเทศไทย” ร่วมกับ ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, ดร. ศลิษา ภมรสถิตย์, ผศ. ดร. สมชนก คุ้มพันธ์, รศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ และ อ. วิลาสินี ไชยสระแก้ว เมษายน 2545
 • “การศึกษาตลาดการค้าใหม่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการส่งออก” ร่วมกับ ผศ. ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, รศ. ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย, ดร. ศลิษา ภมรสถิตย์, ดร. สมชนก คุ้มพันธ์ และ ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ธันวาคม 2544
 • “การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว” เมษายน 2543 ร่วมกับ อ. วิลาสินี ไชยสระแก้ว
 • “การพัฒนาและปรับปรุงสาขาวิชาและหลักสูตรของภาควิชาพาณิชยศาสตร์” มิถุนายน 2542 ร่วมกับ ดร. พสุ เดชะรินทร์, อ. วิลาสินี ไชยสระแก้ว, อ. นลินน