• ห้อง 311/1

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Associate Prof. Dr. Slisa Bhamornsathit

รองศาสตราจารย์ ดร. ศลิษา ภมรสถิตย์

ประวัติการศึกษา (Education)

 • D.B.A. (High Honors) (Boston University)
 • M.B.A (Syracuse University)
 • บธ.ม. (จุฬาฯ)
 • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546-2549)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542-2546)
 • เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543-2546)
 • กรรมการประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542-ปัจจุบัน)
 • รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โครงการร่วมผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) (2542-2543)
 • กรรมการประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544-ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546-2549)
 • กรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (2537-2542)
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542-2546)
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544-2546)
 • เลขานุการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539-2542)
 • เลขานุการคณะกรรมการเงินทุนไชยยศสมบัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543-2544)

งานวิจัย

 • จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, ศลิษา ภมรสถิตย์, ศันธยา กิตติโกวิท, สมชนก คุ้มพันธุ์ และวิลาสินี ไชยสระแก้ว. โครงการศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือเดินสมุทรในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545, 256 หน้า.
 • พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, อัจฉรา จันทร์ฉาย, ศลิษา ภมรสถิตย์,  สมชนก คุ้มพันธุ์, จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และศันธยา กิตติโกวิท. การศึกษาตลาดการค้าใหม่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544, 288 หน้า.

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

บทความ

 • จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, ศลิษา ภมรสถิตย์ และนลินนุช สว่างโสภากุล. “อุตสาหกรรมการจัดส่งในประเทศไทย”. Chulalongkorn Review ปีที่ 13 ฉบับที่ 52 (กรกฎาคม – กันยายน 2544) หน้า 78 – 93.
 • ศลิษา ภมรสถิตย์ “Multiobjective Programming in Ocean Transportation”, Chulalongkorn Business Review, ปีที่ 18 ฉบับที่ 67 มีนาคม 2539 หน้า 24 – 35.

งานแต่ง เรียบเรียง แปลตำรา

 • ศลิษา ภมรสถิตย์ การจัดการดำเนินงาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ ท้อป จำกัด, 2547.
 • กมลชนก สุทธิวาฒนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย์ และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ ท้อป จำกัด, 2547.

ผลงานวิชาการลักษณะอื่น

 • อัจฉรา จันทร์ฉาย, อรรณพ ตันละมัย, สุทธิมา ชำนาญเวช, ประเสริฐ คณาวัฒนไชย. INC: เกมจำลองธุรกิจ. 2540.
 • อัจฉรา จันทร์ฉาย, อรรณพ ตันละมัย, สุทธิมา ชำนาญเวช. เกมธุรกิจการค้า 2537.
 • อัจฉรา จันทร์ฉาย, อรรณพ ตันละมัย, สุทธิมา ชำนาญเวช, ธนัย สุวรรณิก. เกมกลยุทธ์ ธุรกิจ “TASS”. 2536.