• ห้อง 311

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assist. Prof. Dr. Siri-on Setamanit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริอร เศรษฐมานิต

ประวัติการศึกษา (Education)

 • M.S., Ph.D. (Portland State University)
 • M.B.A. (University of Oregon)
 • บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • 2550 – ปัจจุบัน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2549-2550 : Quantel, Inc. (Portland, OR, USA)
 • 2542-2549 : Portland State University (Portland, OR, USA)
 • 2540-2541 : AIRPortland, Inc. (Portland, OR, USA)
 • 2539-2540 : Hoechst Thai Limited
 • 2539 : Loxley Information Services Co., Ltd.

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

Refereed Journal Article

 • Raffo D.M., Ferguson R., Setamanit, S., and Sethanandha B., “Evaluating the Impact of Requirements Analysis Tools Using Simulation,” Special Issue on Software Process, Software Process: Improvement and Practice 13(1): 63-73 (2008).
 • Setamanit, S., Wakeland W., and Raffo D.M., “Using Simulation to Evaluate Global Software Development Task Allocation Strategies,” Special Issue on Software Process (4% acceptance rate), Software Process: Improvement and Practice 12(5): 491-503 (2007).
 • Raffo, D.M. and Setamanit, S., “Supporting Software Process Decisions Using Bi-Directional Simulation,” International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 13(5): 513-530 (2003).

Refereed Book Chapter

 • Setamanit, S., and Raffo D.M., Identifying Key Success Factors for Globally Distributed Software Development Project Using Simulation: A Case Study. in Making Globally Distributed Software Development a Success Story, Springer Berlin/Heidelberg, 2008.
 • Raffo D.M., Ferguson R., Setamanit, S., and Sethanandha B., Evaluating the Impact of the QuARS Requirements Analysis Tool Using Simulation. in Software Process Dynamics and Agility, Springer Berlin/Heidelberg, 2007.
 • Setamanit, S., Wakeland, W., and Raffo, D.M., Exploring the Impact of Task Allocation Strategies for Global Software Development Using Simulation. in Software Process Change, Springer Berlin/Heidelberg, 2006.

Conference / Workshop Proceeding and Presentation

 • Setamanit, S., Wakeland W., and Raffo D.M., Improving Global Software Development Project Performance Using Simulation. in Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), (Portland, OR August 2007).
 • Raffo, D.M., Ferguson, R., Setamanit, S., and Sethanandha, S., Evaluating the Impact of the QuARS Requirements Analysis Tool Using Simulation. in The International Conference on Software Process, (Minneapolis, MN, 2007).
 • Setamanit, S., Wakeland, W., and Raffo, D.M., Planning and Improving Global Software Development Process Using Simulation. in The First International Workshop on Global Software Development for the Practitioner, (Shanghai, China, 2006).
 • Raffo, D.M. and Setamanit, S., A Simulation Model for Global Software Development Project. in The 6 th International Workshop on Software Process Simulation and Modeling, (St. Louis, MO, 2005).
 • Raffo, D.M., Nayak, U., Setamanit, S., Sullivan, P. and Wakeland, W., Using Software Process Simulation to Assess the Impact of IV&V Activities. in The 5 th International Workshop on Software Process Simulation and Modeling, (Edinburgh, Scotland, 2004).
 • Raffo, D.M., Setamanit, S. and Wakeland, W., Towards a Software Process Simulation Model of Globally Distributed Software Development Projects. in The 4 th International Workshop on Software Process Simulation and Modeling, (Portland, OR, 2003).
 • Menzies, T., Raffo, D.M., Setamanit, S., Hu, Y. and Tootoonian, S., Model-Based Tests of Truisms. in The17th IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE’02), (Edinburgh, Scotland, 2002).