• ห้องฝ่ายวางแผน

  อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 1

Assoc. Prof. Dr. Teerayuth Wattanasupachoke

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D. (The University of Warwick)
 • บธ.บ. (รามคำแหง), บธ.ม. (จุฬาฯ)
 • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (เกษตรศาสตร์)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

งานวิจัย

 • “Customer Relationship Strategies: The Study on Business and Social Science”, International Journal of Business and Social Science 3(15) : 155-164, 2012, (Wattanasupachoke, T., and Unahanandh, S.).
 • “Trends of Management and Strategies: The Study of Thailand”, Journal of International Business and Economics June, 2012, (T. Wattanasupachoke).
 • “Success Factors of Online Social Networks”, Journal of Global Business Issues (JGBI) 5(2) : 11-21, 2011, (T. Wattanasupachoke).
 • “Environmental Orientation, Green Management and Reputation Advantage”, The International Journal of Business Research 10(6), 2010, (Wattanasupachoke, T. and A. Tanlamai).
 • “Sufficiency Economy Principles Applications for Organization Management Strategy”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge 14(2), 2009, (Wattanasupachoke, T.).
 • “Innovation-Oriented Strategies of Thai Business Enterprise”, The Journal of Business Review 13 : 245-252, 2009, (Wattanasupachoke, T.).
 • “Managerial Styles of Asian Executives : The Case of Thailand”, International Journal of Social Sciences, World Enformatika Society 1(1), 2006, (Wattanasupachoke, T.).
 • “The Relationships among Environmental Scanning, Competitive Strategy, and Organizational Performance of the Hotel Industry in Thailand”, Chulalongkorn Business Review 108, 2006, (Wattanasupachoke, T.)
 • “Strategic Factors Contributing to The Performances of Thai Dotcom Enterprises” : 51-56, 2003, (Wattanasupachoke, T.).

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

 • 108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม, สำนักพิมพ์บิชบุ้ค, 2549
 • คัมภีร์ร้อยกลยุทธ์, สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คนส์, 2548
 • หนังสือ การจัดการต้นทุนกิจกรรมและการวัดผลเชิงดุลยภาพ (เขียนร่วมกับ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์)
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์และการแข่งขัน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548