• ห้อง 218

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2

Assist. Prof. Dr. Tartat Mokkhamakkul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

ประวัติการศึกษา (Education)

 • M.S., Ph.D.(University of Missouri-Rolla)
 • วศ.บ. (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2550
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2550
 • การพัฒนาคู่มือผู้เรียน คู่มือผู้สอน และคู่มือเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการจัดการซัพพลายเชนปี 2549
 • การศึกษาการนำระบบเครือข่ายที่เป็นมาตรฐานมาใช้เชื่อมโยง ระหว่างผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือของสถาบันไฟฟ้าและ อิเลคโทรนิคส์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
 • ความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือของสถาบันไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
 • การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางอากาศของสินค้าตู้ ระหว่างกรุงเทพคุนหมิง
 • แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม 2549
 • ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม ธันวาคม 2547