DTN Business Plan Award

DTN Business Plan Award

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้รางวัลชมเชย (ได้ที่ 4) ของประเทศ ในการแข่งขัน DTN Business Plan Award

iTunes U

แนะนำ iTunes U ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเนื้อหาการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านทาง iPhone, iPad และเครื่อง Mac ได้

CBS KnowledgeNet

แนะนำ CBS KnowledgeNet

CBS KnowledgeNet เป็นคลิปวีดีโอบน YouTube ที่มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/user/CBSknowledgeNET

Media-Player

CBS Innovative Business Online

แนะนำบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเบื้องต้น สำหรับนิสิตทุกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการแบรนด์ การตลาดในศตวรรษที่ 21 การทำความเข้าใจงบการเงิน