• ห้อง 311/3

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assist. Prof. Dr. Decha Dechawatanapaisal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D.( สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
 • M.B.A. (Colorado State University)
 • บธ.บ. (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development) จากบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Accenture

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

 • Dechawatanapaisal, D. (2008), The role of human resource management in organizational learning: Employees’ perspectives , Chulalongkorn Business Review. Vol. 30 No. 115-116, 81-95.
 • Dechawatanapaisal, D. (2008), Journey to e-Knowledge Society: A Case Study from Thai Petroleum Company, Proceeding of the 2008 International Joint conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, and e-Education (e-CASE 2008), Bangkok, Thailand, March 17th-29 th, 2008.
 • Dechawatanapaisal, D. (2007), Generation Y ความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล, K-Excellence Connect.
 • Dechawatanapaisal, D. (2007), คิดก่อนคิด กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ,Chulalongkorn Review. Vol. 19 No. 76 (July-September), 86-97.
 • Dechawatanapaisal, D. (2007), Offshore outsourcing network on the move: A case study of cross-border ERP system implementation and support, Chulalongkorn Review. Vol. 19 No. 75 (April-June), 71-87.
 • Dechawatanapaisal, D. and Siengthai, S. (2006), The impact of cognitive dissonance on learning work behaviour, Journal of Workplace Learning. Vol. 18 No.1, 42-54.
 • Dechawatanapaisal, D. (2005), The role HRM in organizational learning: A perspective from Thai corporations’ employees, Proceeding of International Conference on Knowledge Management (ICKM2005), North Carolina, USA., October 27 th -28 th , 2005.
 • Dechawatanapaisal, D. (2005), HRM practices as enablers for learning work behaviour: Perspectives from Thai ICT professionals, Research and Practice in Human Resource Management. Vol. 13 No.1, 30-45.
 • Dechawatanapaisal, D. and Siengthai, S. (2003), Human resource management practices, cognitive dissonance, and learning organization environment, Proceeding of the 24th McMaster World Congress, Ontario, Canada, January 15th – 17th, 2003.