• ห้อง 311/3

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assoc. Prof. Dr. Decha Dechawatanapaisal

รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D.( สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
 • M.B.A. (Colorado State University)
 • บธ.บ. (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development) จากบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Accenture

ผลงานทางวิชาการ

PUBLICATION

 • Dechawatanapaisal, D. (2020), Millennials’ intention to stay and word-of-mouth referrals. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Vol. 8 No.1, pp. 60-78.
 • Dechawatanapaisal, D. (2019), Internal branding and employees’ brand outcomes: Do generational differences and organizational tenure matter? Industrial and Commercial Training, Vol. 51 No. 4, pp. 209-227.
 • Dechawatanapaisal, D. (2018), Examining the relationships between HR practices, organizational job embeddedness, job satisfaction, and quit intention: Evidence from Thai accountants. Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 10 No. 2/3, pp.130-148.
 • Dechawatanapaisal, D. (2018), Nurses’ turnover intention: the impact of leader-member exchange, organizational identification, and job embeddedness. Journal of Advanced Nursing, Vol. 74 No. 6, pp. 1380-1391.
 • Dechawatanapaisal, D. (2018), Employee retention: the effects of internal branding and brand attitudes in sales organizations. Personnel Review, Vol. 47 No. 3, pp. 675-693.
 • Dechawatanapaisal, D. (2018), The moderating effects of demographic characteristics and certain psychological factors on the job embeddedness-turnover relationship among Thai healthcare employees. International Journal of Organizational Analysis, Vol. 26 No. 1, pp. 43-62.
 • Dechawatanapaisal, D. (2017), The mediating role of organizational embeddedness on the relationship between quality of work life and turnover: Perspectives from healthcare professionals. International Journal of Manpower, Vol. 38 No. 5, pp. 696-711.
 • Dechawatanapaisal, D. (2016), “ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพันธะสัญญาทางใจของพนักงานเอ๊าซอร์ส” NIDA Development Journal, January-March, 67-94.
 • Dechawatanapaisal, D. (2016), “ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานต่อพันธะสัญญาทางใจและความตั้งใจลาออก” Chulalongkorn Business Review, Vol. 38 No. 148, 121-148.
 • Dechawatanapaisal, D. (2013), “การสร้างแบรนด์จากภายใน อีกหนึ่งความท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคล” Journal of HR Intelligence. Vol. 2, 86-94.
 • Dechawatanapaisal, D. (2012), “บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล กรณีศึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพการออกแบบทางสถาปัตยกรรม” Chulalongkorn Business Review. Vol. 34 No. 131, 89-106.
 • Dechawatanapaisal, D. (2011), “ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์” NIDA Development Journal. Vol. 3, 1-34.

CONFERENCE PROCEEDING

 • Dechawatanapaisal, D. (2020), Ambivalence in leader-member exchange and employee attitudinal outcomes, Presented at International Conference on Business, Information, Tourism, and Economics (BITE2020), Osaka, Japan, January 15th-17th, 2020. (The Distinguished Paper Award).
 • Dechawatanapaisal, D. (2019), Millennials’ intention to stay and word-of-mouth referrals. Paper Presented at International Conference on Business and Social Science (ICBASS2019), Kyoto, Japan, March 26th-28th, 2019.
 • Dechawatanapaisal, D. (2018), Internal branding and employees’ brand attitudes: The moderating roles of demographic factors. Paper Presented at International Conference on Business and Information (BAI2018), Seoul, South Korea, July 6th-8th, 2018. (The Distinguished Paper Award).
 • Dechawatanapaisal, D. (2017), Nurses’ turnover intention: The impact of leader-member exchange, organizational identification, and job embeddedness. Paper Presented at International Conference on Business and Information (BAI2017), Hiroshima, Japan, July 4th-6th, 2017. (The Distinguished Paper Award).
 • Dechawatanapaisal, D. (2016), The relationships among employee-perceived HR practices, job satisfaction, job embeddedness and intention to leave: A survey on accounting professionals. Paper Presented at International Conference on Business and Information (BAI 2016), Nagoya, Japan, July 3rd-5th, 2016. (The Best Paper Award).

BOOK

 • เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2562). คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม. กรุงเทพฯ – สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559). การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ – สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.