• ห้อง 311/3

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assist. Prof. Dr. Thira Chavarnakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิระ ฉวรรณกุล

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D. in Engineering Management (Concentration in Financial Engineering), University of Missouri-Rolla, USA
 • Certificate in Financial Engineering, University of Missouri-Rolla, USA
 • Master of Science in Engineering Management, University of Missouri-Rolla, USA
 • Master of Business Administration (M.B.A.), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Bachelor of Engineering in Civil Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ประวัติการทำงาน (Experiences)

2551 – ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (2551-2552) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารหลักสูตร Modern Managers Program (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 – 2551

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท แอ๊ดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 – 2550

 • นักวิจัย University of Missouri – Rolla, USA

2543 – 2543

 • วิศวกรโครงสร้าง บริษัท Post จำกัด

2542 – 2543

 • วิศวกรโครงสร้าง และ วิศวกรโครงการ บริษัท P & CYGNA จำกัด

2541 – 2542

 • วิศวกรโยธา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2539 – 2541

 • วิศวกรโครงสร้าง บริษัท KCS & ASSOCIATE จำกัด

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

Dissertation:

 • Chavarnakul, T., 2007, “The Development of Hybrid Intelligent Systems for Technical Analysis Based Equivolume Charting”, Doctoral Dissertation University of Missouri-Rolla.

Journal Articles (International):

 • Chavarnakul, T. and D. Enke., 2009, “Intelligent Hybrid Stock Trading System for Technical Analysis Based Equivolume Charting”, Neurocomputing, 72 (16-18), 3517-3528. (Accepted in 2008)
 • Chavarnakul, T. and D. Enke., 2008, “Intelligent Technical Analysis Based Equivolume Charting for Stock Trading using Neural Networks”, Expert Systems with Applications, 34 (2), 1004-1017. (Accepted in 2006)

Conference Proceedings (International):

 • Chavarnakul, T. and Suksawat Na. Ayudhya, 2010, “A Neuro-Fuzzy Ease of Movement for Intelligent Trading Decisions”, Proceedings of the IIE Research Conference and Exhibition, CD-ROM.
 • Suksawat Na. Ayudhya, W. and Chavarnakul, T., 2010, “Goal Programming in Operational Intermodal Routing Decisions”, Proceedings of the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), CD-ROM.
 • Chavarnakul, T. and D. Enke., 2006, “Neuro-Fuzzy Volume Adjusted Moving Averages for Intelligent Trading Decisions”, Proceedings of the ASEM Conference, CD-ROM.
 • Chavarnakul, T. and D. Enke., 2006, “Stock Trading using Neural Networks and the Ease of Movement Technical Indicator”, Proceedings of the IIE Research Conference and Exhibition, CD-ROM
 • Chavarnakul, T. and D. Enke., 2005, “Stock Trading using Neural Networks and Volume Adjusted Moving Averages,” Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks, 15, 635-643.
 • Chavarnakul, T., D. Enke., and R. Chafin, 2004, “An Application of Neural Networks with the Bollinger Band Technical Indicator for Stock Trading,” Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks, 14, 723-728.

งานวิจัย

 • การตัดสินใจทางกลยุทธ์ในการเลือกเส้นทางขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2551 – 2553, ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)) – ร่วมกับ ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • การสำรวจระดับชาติ (National Survey) เรื่องการประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) ของกลยุทธ์โลจิสติกส์และโช่อุปทานที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) ของธุรกิจในประเทศไทย (2553 – 2556, ทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) – ร่วมกับ ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, ดร.สิริอร เศรษฐมานิต, ดร.กฤษณา ปุณยางกูร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • A Neuro-Fuzzy Ease of Movement for Intelligent Trading Decisions (2553, ทุนส่งเสริมนักวิจัยระดับนานาชาติ เงินกองทุนพัฒนาวิชาการ 100 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) – ร่วมกับ ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • การประยุกต์ใช้ระบบนิวโรฟัสซี่เพื่อสนับสนุนดัชนี Bollinger Bands ในการซื้อขายหุ้นสามัญ (2553, ทุนส่งเสริมนักวิจัยระดับนานาชาติ เงินกองทุนพัฒนาวิชาการ 100 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อื่นๆ

 • กรรมการ Manuscript Reviewer ให้แก่ Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics–Part C: Applications and Reviews
 • ร่วมออกแบบและพัฒนาโครงการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
 • Registered Professional Engineers, Civil Engineering, Associated, Thailand Member Higher Level (สย.) No.7350
 • Nominated for Best Dissertation Award 2008
  The American Society of Engineering Management (ASEM), USA
 • Outstanding Graduate Student Research Award 2006-2007
 • Best Graduate Student Poster Award 2007
 • Doctoral Scholarships (2004 – 2007)
  Department of Engineering Management and Systems Engineering
  University of Missouri-Rolla, USA