• ห้อง 216

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2

Assist. Prof. Dr. Kajornvut Namsirikul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรวุฒิ นำศิริกุล

ประวัติการศึกษา (Education)

 • ปริญญาเอก (DBA) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีเลิศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (MBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University, Massachusetts, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูนิเฟล็กซ์ ปาร์เกอร์ จำกัด
 • วิศวกรฝ่ายขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท โตโยไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานวิจัย

 • เครื่องมือการจัดการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 86 มกราคม – มีนาคม 2553
 • การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 74 มกราคม – มีนาคม 2550

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

 • กลยุทธ์กับธุรกิจ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันยายน 2553
 • กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยวิธี Blue Ocean จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 87 เมษายน – มิถุนายน 2553
 • กลยุทธ์กับการได้เปรียบในการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 83 เมษายน – มิถุนายน 2552
 • การวางแผนกลยุทธ์และนำไปสู่การปฏิบัติ จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 80 กรกฎาคม – กันยายน 2551
 • รูปแบบ Balanced Scorecard สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 กรกฎาคม – กันยายน 2550
 • การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard จุฬาลงกรณ์วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 68 กรกฎาคม – กันยายน 2548