• ห้อง 311 ตึก 2

  อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assoc. Prof. Dr. Mongkolchai Wiriyapinit

รองศาสตราจารย์ ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ

ประวัติการศึกษา (Education)

 • Ph.D. (University of Warwick)
 • M.Sc. (London School of Economics and Political Science)
 • BS. (University of Oregon)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • พนักงานปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), พ.ศ. 2541-2452
 • ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักศึกษา Charles H. Lundquist College of Business, University of Oregon, USA., พ.ศ. 2540
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้ระยะที่ 3)
 • กระทรวงพาณิชย์ (ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มสมรรถนะใน การบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ)

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

 • Wiriyapinit, M. (2006). Opportunities for Knowledge Management associated with the Use of Asynchronous Online Discussion. UTCC International Conference in Business 2006: Revolution for the New Era Competition, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Wiriyapinit, M. (2006). “Thai Learning Culture for Knowledge Management and Learning Organization.” Chulalongkorn Review71(April-June, 2006): 29-35.
 • Hammond , M. and M. Wiriyapinit (2005). “Learning through Online Discussion: A Case of Triangulation in Research.” Australasian Journal of Educational Technology21(3): 283-302.
 • Hammond , M. and M. Wiriyapinit (2004). Carrying Out Research into Learning through Online Discussion: Opportunities and Difficulties. Network Learning 2004, University of Lancaster, UK.
 • Hammond , M. and M. Wiriyapinit (2002). E-MBA Initiative at Warwick Business School: A Study in Collaborative Online Learning. World Congress: Networked Learning in a Global Environment, Challenges and Solutions for Virtual Education, Technical University of Berlin, Germany.