• ห้อง 216

    อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 2

Dr. Worapong Leewattanakit

อาจารย์ ดร. วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Vienna University of Technology)
  • วท.ม. (จุฬาฯ)
  • วศ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • อดีต : ผู้อำนวยการสำนัก IT แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย