• ห้อง 311/2

    อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 3

Assistant Prof. Dr. Punthumadee Katawandee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุมดี เกตะวันดี

ประวัติการศึกษา (Education)

  • Ph.D. (Universitat Innsbruck)
  • MPS. (University of Hawaii at Manoa)
  • Postgraduate diploma in Tourism (University of Strathclyde)
  • อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ)

ประวัติการทำงาน (Experiences)

2546 – ปัจจุบัน

  • หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการระหว่างประเทศ รองผู้อำนวยการหลักสูตร

2544 – ปัจจุบัน

  • หลักสูตรปริญญาโทสหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการหลักสูตร

2538 – ปัจจุบัน

  • ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ (Publication)

  • บทความเรื่อง Conceptualizing Interpretation Practices for Heritage Tourism in the Greater Mekong Sub-region โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งทุนทางวัฒนธรรมประเทศลุ่มแม่น้ำโขง : ไทย ลาว เวียดนาม บทความเรื่อง Thailand’s Cultural Policy